Walking lớn horizon, con đường cho chân trời là một trong bản nhạc Hoa rất thú vị cùng vĩnh cửu theo thời gian. Bản nhạc tất cả hơi lâu rồi nhưng mà đến tiếng nghịch vẫn nghe siêu đã


Cảm âm walking lớn horizon tone rẻ – tone giỏi cần sử dụng.

La do2 re2 fa2 re2 do2 la do2 re2

La do2 re2 fa2 re2 do2 la do2 la

Re2 re2 re2 do2 la sol re la sol

Do2 do2 do2 la sol la fa mày re

La do2 re2 fa2 re2 do2 la do2 re2

La do2 re2 fa2 re2 do2 la do2 la

Re2 re2 re2 do2 la sol re la sol

Do2 do2 do2 la do2 re2 sol2 fa2 re2

ĐK

Fa2 la fa2 fa2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 la

Sol sol fa sol re fa do2 re2 do2 do2

La do2 re2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la

Sol2 sol2 sol2 la2 do2 la do2 re2 re2

Fa2 la fa2 fa2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 la

Sol sol fa sol re fa do2 re2 do2 do2

La do2 re2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la

Sol2 sol2 sol2 la2 do2 la do2 re2 re2

Cảm âm bài Walking to lớn horizon tone cao thổi từ bỏ re2 bao gồm nốt la# = sib (si giáng).

Re2 Fa2 Sol2 La#2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2

Re2 Fa2 Sol2 La#2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Re2

Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Sol Re2 Do2

Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Do2 Re2 La# La Sol

Re2 Fa2 Sol2 La#2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2

Re2 Fa2 Sol2 La#2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Re2

Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Sol Re2 Do2

Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2 Do3 La#2 Sol2

ĐK

La#2 Re2 La#2 La#2 Sol2 Fa2 Sol2 La#2 Sol2 Fa2 Re2

Do2 Do2 La# Do2 Sol La# Fa2 Sol2 Fa2 Fa2

Re2 Fa2 Sol2 La#2 Do3 Re3 La#2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2

Do3 Do3 Do3 Re3 Fa2 Re2 Fa2 Sol2 Sol2

La#2 Re2 La#2 La#2 Sol2 Fa2 Sol2 La#2 Sol2 Fa2 Re2

Do2 Do2 La# Do2 Sol La# Fa2 Sol2 Fa2 Fa2

Re2 Fa2 Sol2 La#2 Do3 Re3 La#2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2

Do3 Do3 Do3 Re3 Fa2 Re2 Fa2 Sol2 Sol2

Cảm âm bài xích Walking lớn horizon tone cao thổi tự mi2

Dịch thêm một cung so với tone sống bên trên ta đã vứt được nốt la#

Mi2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Sol2 La2

Mi2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2

La2 La2 La2 Sol2 Mi2 Re2 La Mi2 Re2

Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Si La

Mi2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Sol2 La2

Mi2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2

La2 La2 La2 Sol2 Mi2 Re2 La Mi2 Re2

Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 La2 Re3 Do3 La2

ĐK

Do3 Mi2 Do3 Do3 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2

Re2 Re2 Do2 Re2 La Do2 Sol2 La2 Sol2 Sol2

Mi2 Sol2 La2 Do3 Re3 Mi3 Do3 Si2 La2 Si2 La2 Sol2 Mi2

Re3 Re3 Re3 Mi3 Sol2 Mi2 Sol2 La2 La2

Do3 Mi2 Do3 Do3 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2

Re2 Re2 Do2 Re2 La Do2 Sol2 La2 Sol2 Sol2

Mi2 Sol2 La2 Do3 Re3 Mi3 Do3 Si2 La2 Si2 La2 Sol2 Mi2

Re3 Re3 Re3 Mi3 Sol2 Mi2 Sol2 La2 La2

bởi vậy, duhocdongdu.com vừa chia vẫn các bạn 3 tone cảm âm bài walking to horizon. Chúc các bạn thổi sáo xuất sắc. Nếu đề nghị sáo Dizi tuyệt những nhiều loại sáo xuất sắc, tương tác saotruclangtu.com cỗ vũ ad nhé!