English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) cầu
*
noun Ball tung hứng cầu lớn juggle with balls Shuttlecochồng (sent forth and baông chồng by kicks) Dem& sự phẳng phiu thân cung cùng cầu a balance between demand và supply Bridge cầu bắc qua sông a bridge built across a river Enlightening experience Đoạn trường ai có qua cầu mới tốt such a heart-cutting pain is an enlightening experience one should go through to lớn know ball Tung hứng cầu To juggle with balls shuttlecochồng (sent forth and bachồng by kicks) demand Sự cân đối thân cung và cầu A balance between dem& and supply thị phần mà cung nhiều hơn thế cầu Buyer"s market; Buyers" market bridge Cầu bắc qua sông A bridge built across a river Công đoàn là chiếc cầu nối sát Đảng với quần chúng The trade-unions are a bridge between the Party và the masses enlightening experience Đoạn ngôi trường ai tất cả qua cầu mới xuất xắc such a heart-cutting pain is an enlightening experience one should go through to lớn know toilet; latrine spherical Gương cầu Spherical mirror Mặt cầu Spherical surface Tam giác cầu Spherical triangle Hình cầu Sphere lớn be eager for something; to lớn court; to seek Có niềm tin cầu tiến To have a progress-seeking spirit; lớn be eager for progress Bán nước cầu vinch To sell one"s country to lớn seek honours khổng lồ pray Cầu ttách khấn Phật To pray to heaven và invoke Buddha Cầu phúc To pray for blessings Cầu mưa To pray for rain Tôi vẫn cầu đến nhà nhật đừng mưa I"m praying it won"t rain on Sunday Cầu được ước thấy To have one"s wishes fulfilled; lớn have what one asked for
*