Từ nối trong giờ đồng hồ Anh là công ty điểm ngữ pháp không nhiều được người học giờ Anh kể cùng quan tâm các. Tuy nhiên, trường hợp nlỗi không tồn tại tự nối liên kết thì câu văn uống của bạn sẽ trsinh sống phải tránh rạc với thiếu thốn logic. Trong bài viết này, Step Up đã tổng vừa lòng lại toàn bộ các các loại trường đoản cú nối vào giờ Anh. Những kiến thức này để giúp đỡ các bạn giao tiếp cũng giống như có tác dụng văn “mượt mà” rộng đấy, đừng bỏ qua mất nhé!
Bạn đang xem: Nối từ trong tiếng anh

1. Từ nối vào giờ Anh là gì?

Định nghĩa: Từ nối vào tiếng Anh (có cách gọi khác là Linking words xuất xắc Transitions), được dùng làm link thân các câu, góp cả đoạn văn uống nghiêm ngặt hơn, mạch lạc rộng. Trong một câu tuyệt đoạn văn, nếu như như không tồn tại tự nối, chắc hẳn rằng gần như câu nói của bạn sẽ rất tránh rạc và gây thiếu hụt súc tích.

*
*
*
*

Bài tập: Điền tự nối vào giờ Anh bằng cách lựa chọn câu trả lời đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understvà hyên.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes khổng lồ the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to lớn wait for them; ____________, he didn’t turn baông chồng.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was sick._________________, I had lớn stay at trang chính to lớn look after her.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went trang chính.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to vì chưng homework, he still attended your tiệc ngọt yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9.

Xem thêm: Top 5 Trường Đại Học Dạy Ngành Tâm Lý Học Trường Học Học Đường

B10. D