Câu trực tiếp, con gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh là 1 dạng bài xuất hiện thêm không ít trong các kỳ thi. Vậy câu gián tiếp vào tiếng Anh là gì? Có đều nhiều loại câu gián tiếp đặc biệt quan trọng nào? Cách gửi câu thẳng sang câu gián tiếp như vậy nào? Bài viết này vẫn share với chúng ta phần nhiều kim chỉ nan tổng phù hợp về câu thẳng, câu gián tiếp thuộc các bài xích tập để giúp đỡ chúng ta ôn tập thật xuất sắc cho những kỳ thi.

Bạn đang xem: Lý thuyết câu trực tiếp gián tiếp

*

Khái niệm câu thẳng câu gián tiếp

Có 2 cách để thuật lại đều gì nhưng một người khác đã nói: Trực tiếp và gián tiếp.Lời nói trực tiếp vào giờ Anh ( direct speech) là việc tái diễn đúng mực đầy đủ từ bỏ của bạn nói.

 Ví dụ: John said, “ I don’t think that’s a good idea”.

( John nói, “ Tôi không nghĩ là đây là một ý hay”.)

Lời nói gián tiếp vào giờ đồng hồ Anh ( indirect/reported speech) là lời trần thuật ý của tín đồ nói, thỉnh thoảng không cần phải dùng chính xác phần lớn từ của người nói.

 Ví dụ: John said ( that ) he didn’t think that was a good idea.

( John bảo rằng anh ấy không nghĩ rằng đó là 1 trong những ý tuyệt.)

Cách gửi từ câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp

Lúc thay đổi câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp trong giờ Anh chúng ta bắt buộc chăm chú đến những biến đổi sau:

*

Đổi thì của rượu cồn từ thành thì thừa khứ đọng tương ứng

Direct speech

Reported speech

Thì ngày nay đơn

Mike said, “he never eat fish”.

Thì hiện tại tiếp diễn

He said, “ I’m listening lớn music”.

Thì hiện nay trả thành

She said, “ I haven’t seen that film.

Thì hiện giờ dứt tiếp diễn

She said, “ I have been learning English for 10 years.”

Thì vượt khứ đọng đơn

They said, “ We came here by plane.”

Thì quá khứ tiếp diễn

He said, “ I was sitting in the class at 6 o’clock.”

Thì quá khứ trả thành

Tom said, “ My money had run out”

Thì sau này đơn

He said, “ I will skết thúc the letter.”

Thì sau này tiếp diễn

He said, “I will be playing football at 4 o’clock tomorrow.”

Modal verbs

CanMayMust

Thì vượt khứ đọng đơn

Mike said ( that) he never ate fish.

Thì quá khứ tiếp diễn

He said he was listening to music.

Thì thừa khứ đọng trả thành

She said she hadn’t seen that film.

Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

She said she had been learning English for 10 years.

Thì thừa khứ đơn/ Thì quá khứ đọng hoàn thành

They said they came/had come by plane.

Thì thừa khđọng tiếp diễn/ Thì vượt khđọng ngừng tiếp diễn

He said he was sitting/ had been sitting in the class at 6 o’clochồng.

Thì quá khđọng trả thành

Tom said his money had run out.

Thì sau này trong thừa khứ

He said he would skết thúc the letter.

Thì sau này tiếp tục trong vượt khứ

He said he would be playing football at 4 o’clochồng tomorrow.

Modals in the past

CouldMightMust/Had to

*, Một số ngôi trường hòa hợp không biến đổi cồn trường đoản cú trong lời nói gián tiếp:

Nói về chân lý, thực sự hiển nhiênLời nói trực tiếp là câu ĐK không tồn tại thiệt hoặc mệnh đề giả định theo sau wish, would rather, would sooner, í’s time.Thì vượt khứ đọng solo, quá khứ đọng tiếp nối trong mệnh đề chỉ thời gianTrong câu có năm khẳng định.

Biến thay đổi đại tự và những từ bỏ hạn định

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

me → hyên ổn, her

us → them

you → me, us

Đại từ ssống hữu:

mine → his, her

ours → theirs

yours → mine, ours

Tính từ bỏ ssinh hoạt hữu:

my → his, her

our → their

your → my, our

Biến đổi một số tính tự hướng dẫn và chỉ định cùng trạng từ chỉ thời gian, khu vực chốn

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

this

these

here

now

today

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day after tomorrow

ago

this week

last week

next week

that

those

there

then, at that time

that day

the day before; the previous day

two days before

the day after;the next/following day

two days after; in two days’ time

before

that week

the week before, the previous week

the week after; the following/next week

*

Các cấu tạo câu con gián tiếp

Câu trần thuật

S + say(s)/ said + ( that) + S + V

Ví dụ:  Tom said, “ I’m feeling ill”.

→ Tom said ( that) he was feeling ill.

Câu hỏi

Câu hỏi yes/no:

 S + asked (+ object) + if/whether + S + V

Ví dụ: He says, “ Do you lượt thích English?”

→ he asked ( me) if/ whether I liked English.

Câu hỏi Wh-:

S + asked ( +object) + what/where/when/… + S + V

Ví dụ: Jane said, “ Mary, what time does the film begin?”

→ Jane asked Mary what time the film began.

Câu mệnh lệnh

S + asked/told + O ( + not ) + to-infinitive

Ví dụ: “ Stay in bed for a few days”, the doctor said lớn John.

→ The doctor asked/ told John to stay in bed for a few days.

Một số kết cấu câu gián tiếp đặc biệt

Lời đề xuất, lời hứa,lời khuyên ổn, lời mời, v.v hay được trần thuật bằng cách đụng tự giới thiệu: offer, recommover, promise, advise, encourage, invite, agree,…

 S + offer/recommover ( + O ) + to-infinitive

Ví dụ:  John said, “ I will sover it khổng lồ you.”

→ John promised khổng lồ send it to lớn me. ( John hứa hẹn đã gửi nó đến tôi.)

Tom said, “ You should take a xe taxi, Mary.”

→ Tom advised Mary to lớn take a xe taxi ( Tom khuyên ổn Mary đề xuất bắt tắc xi)

Một số hễ từ trình làng được theo sau vị object + to-infinitive: advise, ask, beg, commvà, encourage, expect, forbid, instruct, invite, order, persuade, recommkết thúc, remind, request, warn.

Ví dụ: She encouraged Frank lớn take the opportunity.

Danh hễ từ bỏ ( V-ing) được sử dụng sau admit, advise, apologise for, insist on, recommkết thúc, suggest.

Ví dụ: “ Why don’t we go khổng lồ the library?”, she said

→ She suggested going lớn the library.

Can/Could/Will/Would you…? được coi như như câu kinh nghiệm.

Ví dụ: “ Could you tell me the password?”

→ He asked/told me lớn tell hyên ổn the password

*

các bài tập luyện câu tường thuật

Chọn giải đáp đúng để ngừng những câu sau:

The shop assistant finally agreed ____ a full refund.

A. giving me B. to give me

C. give sầu lớn me D. to lớn me khổng lồ give

Bill asked me why ____ lớn go shopping with me.

A. I hadn’t invited hyên B. hadn’t I invited him

C. I hadn’t him invited D. hadn’t I hyên invited

. “Don’t come lớn the interview late”, my mom said.

A. My mom told me do not come khổng lồ the interview late

B. My mom told me did not come lớn the interview late.

C. My mom told me not to lớn come to the interview late.

 D. My mom told me not coming to the interview late.

. “I will help you with your CV, Mary”, Peter said.

A. Peter advised Mary lớn write the CV.

B. Peter promised lớn help Mary with her CV.

C. Peter advised Mary not to lớn write her CV.

 D. Peter wanted Mary to lớn help with the CV.

. “______________”, the doctor advised his patient.

A. You had better stop drinking B. You had better to drink

C. I would like you lớn drink D. Please drink some more

. The woman said she ____ in this company for over đôi mươi years.

A. has been working B. was working

C. had been working D. works

 “Go ahead. Jump again”, the instructor ____.

A. urged B. promised

C. demanded D. required

. If you saw a lawyer, he’d advise you ____ legal action.

A. take B. taking

C. to take D. for taking

. The lecturer recommended ____ a number of books before the exam.

A. reading B. to lớn read

C. we reading D. to lớn have read

The trùm ____ because he was always behind the deadlines.

A. threatened to lớn dismiss hyên ổn B. suggested hlặng to dismiss

C. threatened hyên ổn khổng lồ dismiss D. promised him khổng lồ dismiss

Đáp án:

Dịch nghĩa: Trợ lý cửa hàng sau cùng cũng đồng ý trả lại khá đầy đủ mang đến tôi.

* Căn cđọng vào cấu trúc:

– “agree lớn V”: đồng ý làm gì. => Loại A, C vì chưng không đúng cấu tạo.

– “agree with sb about/ on sth”: đồng ý với ai bởi điều gì. => Loại D do không đúng cấu tạo.

* Đáp án: B.

Dịch nghĩa: Bill hỏi tôi tại sao tôi ko mời anh ta đi buôn bán cùng với tôi.

* Cnạp năng lượng cứ:

– Đây là câu tường thuật ở dạng thắc mắc Wh-questions:

Cấu trúc: S + asked (+ O) + Wh-words + S + V). => Loại B, D.

– Cấu trúc “invite sb lớn V”: mời ai làm những gì. => Loại C.

* Chọn A.

Dịch nghĩa: “Đừng cho phỏng vấn muộn”, chị em tôi nói.

* Cnạp năng lượng cứ vào cấu trúc:

– S + told + sb + not lớn + V(nguyên ổn thể).

* Xét các đáp án: => Loại A, B, D vày không đúng kết cấu.

* Đáp án: C. ( Dịch nghĩa: Mẹ tôi nói cùng với tôi không tới buổi chất vấn muộn).

Dịch nghĩa: “Tôi sẽ giúp đỡ bạn với CV của người sử dụng, Mary”, Peter nói.

Xét các đáp án:

A. Peter advised Mary lớn write the CV. → Peter khuyên Mary buộc phải viết CV, không nên nghĩa.

B. Peter promised khổng lồ help Mary with her CV. → Peter hứa hẹn sẽ giúp đỡ Mary với CV của cô ý ấy, đúng nghĩa.

C. Peter advised Mary not to lớn write her CV. → Peter khulặng Mary tránh việc viết CV, không nên nghĩa.

D. Peter wanted Mary lớn help with the CV. → Peter muốn Mary góp viết CV, không đúng nghĩa.

=> Đáp án B.

Dịch nghĩa:

Xét những đáp án:”Tốt tốt nhất là bạn không nên uống rượu nữa”, bác sĩ khulặng người bệnh của anh ta.

A. You had better stop drinking → Tốt độc nhất vô nhị là chúng ta không nên uống rượu nữa, đúng nghĩa.

B. You had better khổng lồ drink → had better ko đi cùng với giới tự khổng lồ, sai ngữ pháp.

C. I would like you to lớn drink → Tôi mong các bạn uống thêm rượu, không phù hợp cùng với lời khulặng của chưng sĩ.

D. Please drink some more → Vui lòng uống thêm rượu, ko cân xứng cùng với lời khuim của bác sĩ.

=> Đáp án A.

Dịch nghĩa: Người phụ nữ cho biết cô sẽ làm việc trong chủ thể này rộng 20 năm.

* Căn cứ: “for over trăng tròn years” nhấn mạnh bạo mang lại thời hạn cô ấy làm việc vào cô ty này. => phân tách thì hiện giờ chấm dứt tiếp diễn.

* Lưu ý: lúc chuyển từ bỏ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp.

– Lùi thì của rượu cồn từ bỏ. (HTHT tiếp diễn -> Quá khđọng kết thúc tiếp diễn).

– this -> that.

* Đáp án: C.

Dịch nghĩa: “ Tiến lên. Nhảy lại một lần nữa”, người giải đáp khuyến nghị.

Xét các đáp án:

A. urged → thúc giục.

B. promised → hứa hẹn, ko tương xứng cùng với thực trạng lời nói.

C. demanded → từng trải, không tương xứng cùng với hoàn cảnh câu nói.

D. required → cần, ko tương xứng với hoàn cảnh lời nói.

=> Đáp án A

* Dịch nghĩa: Nếu bạn gặp gỡ một cơ chế sư, anh ta đang khuim bạn nên bao gồm hành vi pháp luật.

* Căn uống cứ vào cấu trúc:

– advise sb lớn V: khuim ai làm cái gi.

=> Chọn C bởi vì đúng kết cấu.

Dịch nghĩa: Giảng viên khuyến khích phát âm một số trong những cuốn sách trước kỳ thi.

* Căn uống cứ vào cấu trúc:

– recommend + Ving: ý kiến đề xuất làm gì. => Loại B, D vì sai cấu tạo.

– recommkết thúc sb khổng lồ V: ý kiến đề nghị ai làm gì. => Loại C bởi không đúng cấu tạo.

* Đáp án: A.

Dịch nghĩa: Sếp rình rập đe dọa loại trừ anh ta vị anh ta luôn trễ hạn chót.

* Căn cứ vào cấu trúc:

– threaten + lớn V: rình rập đe dọa ai làm cái gi.

* Xét những đáp án:

B. “suggest + Ving”: gợi nhắc làm gì. => (Lưu ý: không tồn tại “suggest sb to V”).

C. Sai kết cấu.

Xem thêm: Những Cách Nói Chuyện Với Người Yêu, Cách Để Nghĩ Ra Chủ Đề Nói Chuyện Với Bạn Trai

D. “promise to lớn V”: hứa hẹn làm gì. Sếp hẹn loại trừ anh ta bởi anh ta luôn trễ hạn chót.