Câu điều kiện vào giờ đồng hồ Anh (mệnh đề If nhiều loại 1, loại 2 và các loại 3) là lời nói trao đổi về những tình huống giả định cùng tác dụng của chúng. Hôm ni chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bí quyết, cấu trúc, bài xích tập áp dụng câu điều kiện phổ cập vào tiếng anh lúc học tuyệt gặp gỡ cần.quý khách đã xem: Công thức if 1 2 3


*

Câu điều kiện

1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng làm nêu ra một trả thiết về một vụ việc, mà lại vụ việc kia chỉ rất có thể xẩy ra khi ĐK được nói tới xẩy ra. Câu ĐK tất cả có nhị phần (nhì mệnh đề):

Mệnh đề nêu ra điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phú hay mệnh đề điều kiện.

Bạn đang xem: Công thức if trong tiếng anh

Mệnh đề đặt ra hiệu quả là mệnh đề bao gồm.

Ví dụ: If it rains – I will stay at trang chính. (Nếu ttách mưa, tôi sẽ trong nhà.)

(Mệnh đề điều kiện – mệnh đề chính)

Hai mệnh đề vào câu điều kiện có thể đổi chỗ lẫn nhau được: ví như mệnh đề chính đứng trước thì thân nhị mệnh đề ko cần vệt phẩy, trở lại thì phải có vệt phẩy trọng điểm.

Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (quý khách hàng sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn làm việc tập siêng năng, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

2. Các một số loại câu điều kiện vào giờ Anh


*

Lý ttiết câu điều kiện
TypeIf ClauseMain ClauseUsage
1If + Present simple (Present continuous, Present perfect)Future simpleCó thiệt làm việc hiện nay tại
2If + Past simple (Past continuous)Would/Could/Should (not) + V (inf)Không có thiệt sinh hoạt hiện tại
3If + Past perfect (Past perfect continuous)Would/Could/Should (not) + Have sầu + V3/edKhông tất cả thiệt vào quá khứ

Điều kiện rất có thể xẩy ra nghỉ ngơi bây chừ hoặc sau này.

Cấu trúc – Công thức câu ĐK một số loại 1: If + Present simple, Future simple

Nói phương pháp không giống, nghỉ ngơi câu điều kiện một số loại 1, mệnh đề IF sử dụng thì hiện thời 1-1, mệnh đề chủ yếu dùng thì sau này đối chọi.

Trong câu điều kiện nhiều loại 1, mệnh đề IF cùng mệnh đề thiết yếu rất có thể đứng trước xuất xắc sau đa số được.

Ex: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, con chó của mình đã cắn anh đó.)

Cách sử dụng câu điều kiện loại 1: Câu ĐK các loại 1 còn hoàn toàn có thể được hotline là câu điều kiện hiện giờ hoàn toàn có thể gồm thật. Ta sử dụng câu điều kiện các loại 1 nhằm đặt ra một điều kiện có thể tiến hành được vào bây giờ cùng nêu hiệu quả hoàn toàn có thể xảy ra.

Câu ĐK một số loại 2

Khái niệm về câu điều kiện các loại 2: Câu ĐK một số loại II có cách gọi khác là câu điều kiện không tồn tại thực ở bây giờ.

Điều kiện quan yếu xảy ra sinh hoạt hiện tại hoặc sau này, điều kiện chỉ là một trong những đưa thiết, một ước ước ao trái ngược với thực trạng hiện thời.

Cấu trúc câu ĐK loại 2: If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu điều kiện loại 2, cồn từ của mệnh đề ĐK phân chia sinh sống bàng thái cách (past subjunctive), hễ từ của mệnh đề chủ yếu phân chia nghỉ ngơi thì điều kiện hiện nay (simple conditional.)

Chú ý: Bàng thái giải pháp (Past subjunctive) là hiệ tượng phân chia hễ từ bỏ đồng nhất như thì quá khđọng đối kháng, riêng rẽ cồn trường đoản cú “khổng lồ be” thì dùng “were” cho tất cả những ngôi.

Ex: If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong con chyên ổn, tôi sẽ tương đối hạnh phúc.) (Thực tế tôi bắt buộc là chyên được)

Câu điều kiện loại 3

Khái niệm về câu điều kiện các loại 3: Câu điều kiện các loại III là câu ĐK không có thực trong quá khứ đọng.

Điều kiện cấp thiết xảy ra trong thừa khứ đọng, chỉ mang tính ước mong trong vượt khứ, một mang thiết trái ngược với thực trạng nghỉ ngơi vượt khứ.

Cấu trúc câu điều kiện một số loại 3: If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have sầu + V3/ed

Trong câu điều kiện các loại 3, hễ tự của mệnh đề điều kiện phân tách ở quá khđọng phân từ, còn rượu cồn tự của mệnh đề bao gồm phân chia ở ĐK ngừng (perfect conditional.)

Ex: If he had come to lớn see me yesterday, I would have sầu taken hyên ổn to lớn the movies. (Nếu trong ngày hôm qua nó mang lại thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi xem phim rồi.)

3. bài tập câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện một số loại 1

EXERCISE 1: Put the verbs in the brackets in the correct tenseIf I (to study) ______________, I (lớn pass) ______________the exams.If the sun (to shine) ______________, we (lớn walk) ______________into lớn town.If he (khổng lồ have) ______________a temperature, he (khổng lồ see) ______________the doctor.If my friends (to come) ______________, I (lớn be) ______________very happy.If she (khổng lồ earn) ______________a lot of money, she (khổng lồ fly) ______________to lớn New York.If we (khổng lồ travel) ______________to London, we (lớn visit) ______________the museums.If you (lớn wear) sandals in the mountains, you (to lớn slip) ______________on the rocks.If Rita (khổng lồ forget) ______________her homework, the teacher (lớn give) ______________her a low mark.If they (to go) ______________to the disco, they (to listen) ______________lớn loud music.If you (lớn wait) ______________a minute, I (khổng lồ ask) ______________my parentsIf you (eat) _____________an ice-cream, I (have) _____________a hot chocolate.If she (need) _____________a computer, her brother (give) _____________her his computer.If we (have sầu / not) _____________time this afternoon, we (meet) _____________He (talk)_____________to her if you (want / not) _____________lớn vì chưng it.You (win / not) _____________the game if you (know / not) _____________the rules.EXERCISE 2: Using the given information, make conditional sentences using “IF”Go lớn Corfu. You will lượt thích it.

→ If you _____________________________________________

Don’t hurry. You will not make mistakes.

→ Unless you _____________________________________________

Will you see her? Say hello to lớn her.

→ If you _____________________________________________

Be careful. You will not fall down.

→ Provided that _____________________________________________

You mustn’t panic. You will manage it.

→ If you _____________________________________________

She can’t give sầu it up. She will succeed.

→ In case _____________________________________________

bài tập câu điều kiện loại 2

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs inkhổng lồ the correct form. Use conditional I with would in the main clause.

If he (start) __________ at once, he (arrive)__________ there by midday.Tom (be)__________ sichồng if he (eat) __________ all those chocolates.If I (lose)__________ my glasses, I (not be) __________ able to lớn read.You (become)__________ ill if you (forget)__________ your jacket.If the weather (get)__________ colder, I (buy)__________ a new coat.If we (have)__________ a yacht, we (sail)__________the seven seas.If he (have)__________more time, he (learn)__________karate.If they (tell)__________their father, he (be)__________very angry.She (spend)__________a year in the USA if it (be)__________easier lớn get a green card.If I (live)__________on a lonely islvà, I (run)__________around naked all day.We (help)__________ you if we (know)__________ how.My brother (buy)__________a sports oto if he (have)__________the money.If I (feel)__________better, I (go) __________to lớn the cinema with you.If you (go)__________by bike more often, you (be / not) __________so flabby.She (not / talk) __________khổng lồ you if she (be)__________mad at you.If I (be) __________you, I (get) __________a new job.If he ___________(be) younger, he (travel)__________ more.If we (not/ be) __________ friends, I (be) __________angry with you.If I (have) __________enough money, I (buy)__________a big house.If she (not/ be) __________always so late, she (be) __________promoted.If we (win) __________the lottery, we ___________ (travel) the world.If you (have)__________ a better job, we (be)__________ able to lớn buy a new carIf I (speak)__________ perfect English, I (have) __________a good job.If we (live)__________ in Mexico, I (speak) __________Spanish.If she (pass)__________ the exam, she __________ (be) able lớn enter university.She (be)__________ happier if she (have)__________ more friends.We (buy)__________ a house if we (decide)__________ khổng lồ stay here.They (have)__________ more money if they __________ (not / buy) so many clothesWe (come)__________ lớn dinner if we __________ (have) time.She (call)__________ hyên if she (know)__________ his number.They (go)__________ to Spain on holiday if they (like)__________ hot weather.She (pass) __________the exam if she __________ (study) more.I (marry)__________ someone famous if I (be)__________ a movie star.We never (be)__________ late again if we (buy)__________ a new car.You (lose)__________ weight if you (eat)__________ less.

bài tập câu ĐK các loại 3

If you ______________ (not / be) late, we ______________ (not / miss) the bus.If she ______________ (study), she ______________ (pass) the exam.If we ______________ (arrive) earlier, we ______________ (see) John.If they ______________ (go) khổng lồ bed early, they ______________ (not / wake) up lateIf he ______________ (become) a musician, he ______________ (record) a CD.If she ______________ (go) khổng lồ art school, she ______________ (become) a painter.If I ______________ (be) born in a different country, I ______________ (learn) to lớn speak a different language.If she ______________ (go) to university, she ______________ (study) French.If we ______________ (not / go) to lớn the buổi tiệc ngọt, we ______________ (not / meet) them.If he ______________ (take) the job, he ______________ (not / go) travelling.He ______________ (be) happier if he ______________ (stay) at home.She ______________ (pass) the exam if she ______________ (study) harder.We ______________ (not / get) married if we ______________ (not / go) lớn the same university.They ______________ (be) late if they ______________ (not / take) a taxi.She ______________ (not / meet) hyên if she ______________ (not / come) to London.He ______________ (take) a taxi if he ______________ (have) enough money.I ______________ (call) you if I ______________ (not / forget) my phone.We ______________ (come) if we ______________ (be) invited.She ______________ (not / do) it if she ______________ (know) you were ill.He ______________ (be) on time if he ______________ (leave) earlier.

Quý khách hàng đã ôn thi giờ Anh – Với phần đông câu bắt đầu giờ đồng hồ Anh tổng hợp

Hãy tìm hiểu thêm ngay lập tức 07 khóa huấn luyện và đào tạo luyện thi giờ đồng hồ Anh IELTS xịn xò nhé

Hình như Tặng Kèm tức thì Voucher tiền học phí Lúc NHẬN TƯ VẤN

Đáp án bài bác tập

Câu ĐK các loại 1:EXERCISE 1: Put the verbs in the brackets in the correct tenseIf I study, I will pass the exams.If the sun shines, we will walk inkhổng lồ town.If he has a temperature, he will see the doctor.If my friends come, I will be very happy.If she earns a lot of money, she will fly to lớn Thủ đô New York.If we travel lớn London, we will visit the museums.If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.If Rita forgets her homework, the teacher will give sầu her a low mark.If they go to a disteo, they will listen khổng lồ loud music.If you wait a minute, I will ask my parents.If you eat ice-cream, I will have sầu a hot chocolate.If she needs a computer, her brother will give her his computer.If we vì chưng not have sầu time this afternoon, we will meet tomorrow.He will talk lớn her if you vị not want to bởi vì it.You will not win the game if you vì not know the rules.EXERCISE 2: Using the given information, make conditional sentences using “IF”If you go lớn Corfu, you will like it.Unless you hurry, you will not make mistakes.If you see her, say hello lớn her.Provided that you are careful, you will not fall downIf you do not panic, you will manage itIn case does not give sầu it up, she will succeed.

conditional I with would in the main clause.

Xem thêm: Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Nhớ Nhà Dành Cho Người Xa Quê Con Nhớ Nhà 2

bởi thế là duhocdongdu.com sẽ cung cấp cho các bạn tương đối đầy đủ kiến thức về câu ĐK nhiều loại 1, 2, 3 với bài bác tập để củng cầm cố kỹ năng. Chúc các các bạn sẽ thay dĩ nhiên ăn điểm ngữ pháp này, và tránh giảm không nên sót không mong muốn trong những khi làm cho bài bác.