Với dạng bài cần sử dụng kết cấu viết lại câu là dạng câu hỏi thường bắt gặp trong số bài xích thi. Quý Khách chỉ cần nắm vững các công thức kết cấu được liệt kê dưới đây của 4Life English Center (duhocdongdu.com) là hoàn toàn lạc quan nhằm thay chắc được điểm cao trong các bài thi tới đây.

Bạn đang xem: Chuyển đổi câu tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu tạo viết lại câu vào tiếng Anh thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu vào giờ Anh gồm các từ, các từ bỏ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued lớn study our lessons.

(Bất chấp rầm rĩ, Cửa Hàng chúng tôi vẫn liên tục học bài bác.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng những từ bỏ, nhiều trường đoản cú chỉ nguyên nhân (bởi vì vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due lớn, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go lớn work. = Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Vì ttách mưa, Cửa Hàng chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that và such that (thừa … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it. = It is such a boring film that no one wants lớn see it. (Đó là 1 trong những bộ phim truyện nhàm chán tới mức không người nào ý muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (thừa .. mang lại mức) dùng sửa chữa cùng với kết cấu too lớn (vượt … đến cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him to wear.

(Đôi giày này vượt nhỏ tuổi nhằm anh ấy hoàn toàn có thể với.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too khổng lồ (không thể) cần sử dụng thay thế sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V = not + Adj. + enough + khổng lồ V

Ví dụ: Yuri is too fat khổng lồ wear that dress. = Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri vượt bự để mang loại váy đầm kia.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật trở ngại Lúc sinh sống 1 mình sống nông thôn.)

*
Những cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương tự vào tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet ko sở hữu theo áo mưa cần bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have sầu money (Tôi tất yêu đi ra ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu có thì hiện nay ngừng che định sang trọng thì vượt khđọng đối chọi (cấu tạo the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đang không gặp gỡ anh ấy kể từ lúc tôi còn là một trong những sinc viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đã không gặp mặt Lucy kể từ khi Cửa Hàng chúng tôi tách trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện thời xong xuôi quý phái thì quá khứ đọng 1-1 (cần sử dụng nhà ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minch and Hoai vệ have been married for 3 years. (Minh cùng Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu làm việc thì thừa khứ đơn sang thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five sầu. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny vẫn nghịch guitar tự lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi cần sử dụng kết cấu it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went trang chính. (Mãi cho đến khi Hoa có tác dụng xong các quá trình, anh bắt đầu về công ty.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ Anh cùng với kết cấu it takes time (dành/tốn thời gian làm cho gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Benny walks khổng lồ school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to lớn walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút quốc bộ mang lại trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu đối chiếu vào tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh rộng thành so sánh tốt nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam giới. (Theo tôi, không ở đâu không giống bên trên trái khu đất hoàn toàn có thể trông đẹp hẳn Việt Nam.)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh rộng với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ ko to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to ra nhiều thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ đồng hồ Anh cùng với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have sầu watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa lúc nào coi bộ phim truyện này trước đó.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began quý phái thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to lớn V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đã học / vẫn học tiếng Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao bọn họ không ra bên ngoài đi dạo?” cô bé nói. = Cô gái đề nghị ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have sầu some rest! = What about having some rest?

(Hãy nghỉ ngơi một chút! = Còn về việc sinh sống một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã cho tới dịp nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng kết cấu Supposed to lớn V

It’s one’s duty to lớn vì chưng something⇔ S + be + supposed to lớn vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu would prefer với would rather

S + would prefer + sb + lớn V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ước ao chúng ta không thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng kết cấu prefer với would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + vì st than vày st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính to lớn hanging out with hyên. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Tôi thích trong nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà trong nhà còn rộng đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường vừa lòng công ty trường đoản cú ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us lớn sleep.

(Bố tôi vẫn tắt TV nhằm Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ. = Bố tôi đã tắt TV nhằm công ty chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upmix about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để bạn phải bực bội về điều đó. = Không hữu ích gì khi bạn khó chịu về vấn đề đó.)

2. Một số cấu tạo viết lại câu vào giờ Anh khác

Underst& = tobe aware of

VD: Do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(quý khách gồm biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to lớn bởi sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed lớn dig the Panama cannel

(Chúng tôi vẫn thống trị để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: ko lúc nào, chẳng Lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì I think she loves me

(Không cơ hội nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu thương tôi)

3. Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Để viết lại câu vào một thời hạn nđính các bạn đề xuất sưu tập và làm cho càng nhiều mẫu câu càng xuất sắc. Sau kia phát âm đi đọc lại để trực thuộc lòng những cấu tạo câu. Nên làm theo 4 bước dưới đây để đạt được hiệu quả giỏi nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu đến trước với nỗ lực hiểu hoàn toản ý của câu kia. Chú ý đến những tự khóa, S cùng V. Phân tích cấu tạo được sử dụng ở câu cội.Cách 2: Lưu ý mọi tự mang đến trước. Đưa ra phát minh viết lại câu thực hiện giải pháp không giống, cấu tạo không giống cơ mà vẫn giữ lại được ý ngulặng vẹn của câu mang lại trước.Bước 3: Viết câu mới. Crúc ý đến: Chủ ngữ với đụng tự mới, thì của câu mới, để ý sự thay đổi của các các từ khớp ứng (nhỏng although- despite, adj-adv, if- unless…)Cách 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một số mẹo Khi có tác dụng bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

*
Một số mẹo khi có tác dụng bài xích tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là một trong những trong số những bài bác tập giờ Anh thường nhìn thấy. Chúng ta có một trong những mẹo Khi làm bài tập viết lại câu được nhiều fan học tập tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một kết cấu vào giờ Anh nhất định nào kia tương đương về nghĩa cùng với câu nơi bắt đầu.Chuyển trường đoản cú thể thức chủ động thanh lịch thể thức thụ động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp sang thể thức loại gián tiếp.Về thì: phải viết thuộc thì với câu đang đến trong đề bài xích.Về ngữ pháp: câu viết lại yêu cầu tuân theo như đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu tạo đề nghị chú ý là: câu tiêu cực, è thuật, mong ứih cùng đối chiếu.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi kết thúc yêu cầu không biến hóa nghĩa đối với ban sơ.Hình như còn buộc phải chú ý tới Việc thực hiện những liên từ nhỏng before, after xuất xắc for, since…

5. những bài tập viết lại câu bao gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have sầu a bản đồ.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from Nam Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity hyên didn’t tell me about this.

Xem thêm: Ví Dụ Về Một Bài Thuyết Trình, Kỹ NäƒNg ThuyếT Trã¬Nh Lã  Gã¬

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought to lớn be abroad.It takes four hours khổng lồ drive sầu from Nam Dinc to Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đó là tổng vừa lòng những cấu tạo viết lại câu của 4Life English Center (duhocdongdu.com) mong muốn sẽ giúp đỡ các bạn có thêm được rất nhiều kiến thức xuất xắc với có ích. Chúc chúng ta đạt điểm trên cao trong các kỳ thi sắp tới tới!