Câu tường thuật là các loại câu thuật lại tiếng nói của một tín đồ không giống dưới dạng con gián tiếp.

Bạn đang xem: Câu tường thuật

khi chuyển xuất phát điểm từ một tiếng nói trực tiếp sang trọng gián tiếp bọn họ buộc phải lưu ý một vài vụ việc sau:

+ Nếu động tự tường thuật (reporting verb) chia ở các thì bây chừ họ giữ nguyên thì (tense) của đụng tự thiết yếu, đại trường đoản cú chỉ định và hướng dẫn với những trạng trường đoản cú chỉ xứ sở cũng tương tự trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển lịch sự loại gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.” ⇒š He says he is going to Ha Noi next week.

+ Nếu rượu cồn từ trần thuật (reporting verb) của câu sống thì quá khđọng thì bắt buộc lùi rượu cồn từ chủ yếu về thừa khứ đọng một bậc khi đưa từ bỏ khẩu ca thẳng (direct speech) quý phái khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Direct speechReported speech
will / shall would / should
am / is / are going towas / were going to
present simplepast simple
present continuouspast continuous
past continuouspast perfect continuous
present perfectpast perfect
past simple past perfect
musthad to
can could

Ví dụ: Direct speech: “I’ll talk lớn Mr Jones,” said he. Reported speech: He said he would talk to lớn Mr Jones.

+ Một số động từ bỏ ko biến đổi lúc chuyển thanh lịch khẩu ca loại gián tiếp :would => would, could => could, might => might, should => should, ought to => ought to

+ khi chuyển trường đoản cú lời nói trực tiếp quý phái loại gián tiếp nhưng động từ bỏ tường thuật nghỉ ngơi thì thừa khứ đọng thì các trạng từ bỏ chỉ thời gian và nơi chốn và đại từ hướng dẫn và chỉ định được thay đổi theo quy tắc sau:

Direct speechReported speech
todaythat day
tonight that night
tomorrowthe next day / the following day
yesterdaythe day before / the previous day
agobefore
now then
next / on Tuesdaythe next / following Tuesday
last Tuesdaythe previous Tuesday / the Tuesday before
the day after tomorrowin two days’ time / two days later
thisthat
thesethose
this / thatthe
here there

Ví dụ: Direct speech: “I’m leaving here tomorrow,” said Mary. Reported speech: Mary said (that) she was leaving there the next day.

* Nguyên ổn tắc trên được vận dụng mang đến tất các những nhiều loại câu trần thuật.

§ Có 3 loại câu tường thuật cơ bản:

1. Reported statements:

S + say(s) / said + (that) + S + V

says / say lớn + O => tells / tell + O said to + O => told + O

Ví dụ: - He said lớn me: “I haven’t finished my work.” š He told me he hadn’t finished his work.

2. Reported questions:A. Yes / No questions:§ Câu trần thuật nhiều loại câu hỏi Có tốt Không (Yes / No questions) có dạng sau:

S +asked (+ O)wanted lớn knowwondered+if / whether + S + V.

Ví dụ:“Are you angry?” he asked.He asked if / whether I was angry.

Did you see the film?” Tam asked.Tam asked if / whether I had seen the film.

* Lưu ý: lúc trần thuật thắc mắc Có tuyệt Không (Yes - No questions), ta bắt buộc gửi thắc mắc trực tiếp thanh lịch dạng xác định, rồi thực hiện biến hóa thì, trạng tự chỉ thời hạn, trạng từ chỉ xứ sở, đại từ bỏ hướng đẫn, với công ty ngữ, tân ngữ, đại từ bỏ cài đặt mang lại cân xứng.

* says / say to lớn + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said to me: “Have sầu you been to lớn America?” š He asked me if / whether I had been lớn America.

B. Wh-questions:

S +asked (+ O)wanted khổng lồ knowwondered+ Wh-words + S + V.

Ví dụ: They asked us: “Where are you going on holiday?” š They asked us where we were going on holiday.

“What are you talking about?” said the teacher. š The teacher asked us what we were talking about.

says / say to + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said to me: “Who are you writing to?” š He asked me who I was writing lớn.

3. Reported commands:§ Câu trần thuật một số loại câu nghĩa vụ xác định tất cả dạng:

S+told+O+to-infinitive sầu.

Ví dụ: - “Please wait for me here, Mary.” Tom said. š Tom told Mary lớn wait for hlặng there.

§ Câu trần thuật một số loại câu nghĩa vụ tủ định bao gồm dạng:

S +told+O+not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t talk in class!” the teacher said. š The teacher told the children not khổng lồ talk in class.

Xem thêm: Đại Học Phí Đại Học Harvard, Học Phí Và Yêu Cầu Nhập Học, Học Phí 10 Đại Học Hàng Đầu Thế Giới

Một số cồn trường đoản cú thường dùng Lúc trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, commvà, remind, instruct, ....