“TIMMY hướng đến phương châm xuất bản một công tác huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế thích hợp cho người đi làm cùng với phần đa văn bản và kỹ năng cạnh bên cùng với môi trường xung quanh văn phòng. Tiếp cận vụ việc theo phương thức “Learning-By-Doing” nhằm học tập viên rất có thể vận dụng vào quá trình thực tế ngay lập tức sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết tức thì


Bạn đang xem: Các từ chỉ tính cách


*

*

*Xem thêm: Như Thế Nào Là Yêu Là Gì? Ý Nghĩa Và Quan Điểm Về Tình Yêu 35 Định Nghĩa Chuẩn Nhất Về Tình Yêu (2021)

*

Cheerful /’t∫iəful/: sung sướng, hớn hlàm việc, tươi mỉm cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể thích nghi, có thể ham mê ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương và đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân thiện, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền đức hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave sầu /breɪv/: gan dạ, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài cha, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bát ngát, không bờ bến

Bright /braɪt/: hợp lý, tuyệt vời, nkhô hanh trí, sáng sủa, bùng cháy rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: ttốt con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative sầu /kəʊˈɒpərətɪv/: có tinh thần hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào pchờ, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân từ, dịu dàng êm ả, dìu dịu, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, giỏi, xuất sắc, gánh vác, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt đẹp mắt, đẹp tươi, giỏi vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: phổ biến thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: từ tốn, rún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: chăm chỉ, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, bởi phiên bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền đức, khoan dung

Modern /’mɔdən/: văn minh, tân thời

Naive sầu /naɪˈiːv/: nkhiến thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách rưới nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: tự tín, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Svào /strɒŋ/: bạo phổi mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ước ao manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuối đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, ko che đậy, không giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: bí mật đáo, khó khăn sát, ko tháo mở

Cold /kould/: giá lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối chọi thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên ổn lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: phù hợp phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nkhô cứng nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái và dễ chịu, đáng yêu, phấn kích, chuẩn bị, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình ảnh giác, lanh lợi, thức giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: gợi cảm, lôi cuốn, cám dỗ, tất cả duyên ổn, làm cho say mê, làm xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: tuyệt có tác dụng phúc, tốt thao tác làm việc thiện, trường đoản cú tâm, tmùi hương fan, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, hiền lành, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thành thục, xuất sắc, bao gồm khả năng

Carekhông tính tiền /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mngơi nghỉ, phóng khoáng, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msinh sống, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tuyệt góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: cởi vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: sáng sủa, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: linh động, đầy sinch lực, mạnh mẽ, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, linh hoạt, lanh lợi

Tính trường đoản cú chỉ tính giải pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự kiêu, kiêu sa, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tốt sai bảo người khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ bỏ prúc, kiêu kỳ, kiêu ngạo trường đoản cú đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự cao, ngạo nghễ

Vain /vein/: sang chảnh và kiêu sa, trường đoản cú phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tsay đắm vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, khó tính, cáu

Artful /’ɑ:tful/: gian trá, tinc ma lanh, quái đản, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: trinh nữ, hổ thứa, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tsay đắm lam

Awful /’ɔ:ful/: hết sức giận dữ, giận dữ vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tuyệt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, thô tục, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn xược, lếu láo xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ sểnh, lơ đphưỡn, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường xuyên, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, cuồng loạn, gàn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (lớn be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô tục, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: gian trá, nhãi ranh vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trung khu, tàn khốc, tất cả tiết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: vụng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: hay thiếu tín nhiệm,tốt chỉ trích cay độc, xuất xắc nhạo báng, giễu cợt