Nhỏng họ đã biết ĐỘNG TỪ (Verb) là phần rất đặc biệt nhằm kết cấu cần một câu trong Tiếng Anh. Hãy thuộc duhocdongdu.com ENGLISH khám phá 200 động tự giờ đồng hồ anh thông dụng qua nội dung bài viết này nhé!


Động trường đoản cú giờ đồng hồ Anh thường được sử dụng nhất – Phần 1

Add /æd/: thêm vàoAgree /əˈgri/: đồng ýAllow /əˈlaʊ/: cho phépAppear /əˈpɪr/: xuất hiệnAsk /æsk/: hỏiBe /bi/: thì, là, ởBecome /bɪˈkʌm/: trsống thànhBegin /bɪˈgɪn/: bắt đầuBelieve /bɪˈliv/: tin tưởngBring /brɪŋ/: đem lạiBuild /bɪld/: xây dựngBuy /baɪ/: muahotline /kɔl/: gọiCarry /ˈkæri/: mangCause /kɑz/: khiến raChange /ʧeɪnʤ/: cầm cố đổiCome /kʌm/: đếnConsider /kənˈsɪdər/: cân nặng nhắcContinue /kənˈtɪnju/: tiếp tụcCreate /kriˈeɪt/: sáng tạoDecide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết địnhDescribe /dɪˈskraɪb/: miêu tảDevelop /dɪˈvɛləp/ : phân phát triểnDie /daɪ/: chếtDo /du/: làmDraw /drɔ/: vẽExpect /ɪkˈspɛkt/: ngóng đợiFal /fɔl/: ngãFeel /fil/: cảm thấyFind /faɪnd/: tìm kiếm thấyFollow /ˈfɑloʊ/: theoGet /gɛt/: lấyGive sầu /gɪv/: choGo /goʊ/: điGoing /ˈgoʊɪŋ/: điHappen /ˈhæpən/: xảy raHave sầu /hæv/:Hear /hir/: ngheHelp /hɛlp/: giúpHold /hoʊld/: giữHope /hoʊp/: hy vọngInclude /ɪnˈklud/: bao gồmInvolve sầu /ɪnˈvɑlv/: tương quan tớiKeep /kip/: giữKnow /noʊ/: biếtLead /lid/: dẫn dắtLeave /liv/: tránh khỏiLet /lɛt/: cho phépLike /laɪk/: nhưLive sầu /lɪv/: sốngLook /lʊk/: nhìnLose /luz/: lose cuộcMake /meɪk/: làmMean /min/: nghĩa làMeet /mit/: chạm mặt gỡMove /muv/: di chuyểnNeed /nid/: cầnOffer /ˈɔfər/: yêu cầuOpen /ˈoʊpən/: mởPass /pæs/: thừa quaLie /laɪ/: nói xạoAccept /ækˈsɛpt/: chấp nhậnWatch /wɑʧ/: xemRaise /reɪz/: nâng caoBase /beɪs/: dựa trênApply /əˈplaɪ/: áp dụngBreak /breɪk/: làm cho vỡ

Động từ giờ Anh hay sử dụng nhất – Phần 2

Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thíchLearn /lɜrn/: học tập hỏiIncrease /ˈɪnˌkris/: tăng lênCover /ˈkʌvər/: bao phủGrow /groʊ/: Khủng lênClayên ổn /kleɪm/: tuim bốReport /rɪˈpɔrt/: báo cáoSupport /səˈpɔrt/: ủng hộCut /kʌt/: cắt bỏForm /fɔrm/: hình thànhStay /steɪ/: sống lại Contain /kənˈteɪn/: chứaReduce /rəˈdus/: giảmEstablish /ɪˈstæblɪʃ/: thiết lậpJoin /ʤɔɪn/: ghépWish /wɪʃ/: muốnAchieve sầu /əˈʧiv/: đạt đượcSeek /sik/: kiếm tìm kiếmChoose /ʧuz/: chọnDeal /dil/: xử lýFace /feɪs/: đối mặt Fail /feɪl/: thất bạiServe sầu /sɜrv/: phục vụEnd /ɛnd/: kết thúcKill /kɪl/: giếtOccur /əˈkɜr/: xảy raDrive sầu /draɪv/: lái xeRepresent /ˌrɛprəˈzɛnt/: thay mặt choRise /raɪz/: tăng lênDiscuss /dɪˈskʌs/: thảo luậnLove /lʌv/: yêu thương thươngPiông xã /pɪk/: nhặt lênPlace /pleɪs/: đặt, đểArgue /ˈɑrgju/: tranh con cãiProve sầu /pruv/: triệu chứng minhWear /wɛr/: nhóm, mặcCatch /kæʧ/: bắt lấyEnjoy /ɛnˈʤɔɪ/: thưởng thứcEat /it/: ănIntroduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệuEnter /ˈɛntər/: tiến vàoPresent /ˈprɛzənt/: giới thiệuArrive /əˈraɪv/: đến
*
200 rượu cồn từ(verbs) vào tiếng anh

Động tự giờ đồng hồ Anh hay sử dụng nhất – Phần 3

Ensure /ɛnˈʃʊr/: cứng cáp chắnPoint /pɔɪnt/: chỉ vàoPlan /plæn/: lên kế hoạchPull /pʊl/: kéoRefer /rəˈfɜr/: nói tớiAct /ækt/: ra vẻ, hành độngRelate /rɪˈleɪt/: bao gồm liên quanAffect /əˈfɛkt/: tác động tớiCthua thảm /kloʊs/: đóng góp lạiIdentify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/: xác địnhManage /ˈmænəʤ/: quản lí lýThank /θæŋk/: cảm ơnCompare /kəmˈpɛr/: so sánhAnnounce /əˈnaʊns/: thông báoObtain /əbˈteɪn/: đạt đượclưu ý /noʊt/: ghi lạiForget /fərˈgɛt/: quênIndicate /ˈɪndəˌkeɪt/: chỉ ra rằng rằngWonder /ˈwʌndər/: trường đoản cú hỏiMaintain /meɪnˈteɪn/: duy trìPublish /ˈpʌblɪʃ/: xuất bảnSuffer /ˈsʌfər/: Chịu khổAvoid /əˈvɔɪd/: tránhExpress /ɪkˈsprɛs/: diễn đạtSuppose /səˈpoʊz/: giả sửFinish /ˈfɪnɪʃ/: hoàn thànhDetermine /dəˈtɜrmən/: xác địnhDesign /dɪˈzaɪn/: thiết kếListen /ˈlɪsən/: nghe Save sầu /seɪv/: lưu giữ giữTreat /trit/: đối xửControl /kənˈtroʊl/: kiểm soátShare /ʃɛr/: chia sẻRemove sầu /riˈmuv/: nhiều loại bỏThrow /θroʊ/: némVisit /ˈvɪzət/: thăm nomExist /ɪgˈzɪst/: tồn tạiEncourage /ɛnˈkɜrɪʤ/: khuyến khíchForce /fɔrs/: bắt buộcReflect /rəˈflɛkt/: suy nghĩAdmin /admin/: thừa nhậnAssume /əˈsum/: đến rằngSmile /smaɪl/: mỉm cườiPrepare /priˈpɛr/: chuẩn chỉnh bịReplace /ˌriˈpleɪs/: nuốm thếFill /fɪl/: che đầyImprove /ɪmˈpruv/: nâng caoMention /ˈmɛnʃən/: kể tới

Động trường đoản cú giờ đồng hồ Anh hay sử dụng tuyệt nhất – Phần 4

Pay /peɪ/: trảPlay /pleɪ/: chơiProduce /ˈproʊdus/: sản xuấtProvide /prəˈvaɪd/: cung cấpPut /pʊt/: đặtReach /riʧ/: đạt tớiRead /rid/: đọcReceive /rəˈsiv/: nhậnRemain /rɪˈmeɪn/: còn lạiRemember /rɪˈmɛmbər/: lưu giữ lạiRequire /ˌriˈkwaɪər/: yêu cầuReturn /rɪˈtɜrn/: trsinh sống lạiRun /rʌn/: chạySay /seɪ/: nóiSee /si/: thấySeem /sim/: hình nhưSell /weɪt/: đợiSend /sɛnd/: gửiSet /sɛt/: đặt đểShow /ʃoʊ/: trình diễnSit /sɪt/: ngồiSpeak /spik:/ nóiSpover /spɛnd/: dànhStand /stænd/: đứngStart /stɑrt/: bắt đầuStop /stɑp/: giới hạn lạiSuggest /səgˈʤɛst/: đề nghịTake /teɪk/: lấyTalk /tɔk/: nói chuyệnTell /tɛl/: nóiThink /θɪŋk/: nghĩTry /traɪ/: thửTurn /tɜrn/: xoayUnderst& /ˌʌndərˈstænd/: hiểuUse /juz/: dùngWait /weɪt/: đợiWalk /wɔk/: đi bộWant /wɑnt/: muốnWin /wɪn/: chiến thắngWork /wɜrk/: có tác dụng việcWrite /raɪt/: viết

Hi vọng, qua phần nhiều kỹ năng Tiếng Anh nhưng mà duhocdongdu.com share bên trên hoàn toàn có thể khiến cho bạn phần làm sao đầy niềm tin rộng trong giao tiếp. Và một điều lưu ý, học trường đoản cú vựng tiếng Anh theo chủ đề tuyệt bất kỳ phương thức nào cũng buộc phải thời gian, sự cố gắng, siêng năng rèn luyện hàng ngày new tiếp thu tác dụng. Vì thế hãy nỗ lực cố gắng hết mình, thành công sẽ tới với bạn!

Đăng kí ngay khóa huấn luyện và đào tạo để được tận hưởng phương pháp học tập độc đáo trên duhocdongdu.com English nhé!