Nắm vững vàng các các loại tự vào giờ Anh là phần đặc biệt để đặt nền tảng cho chúng ta phát triển vốn ngữ pháp của bản thân trong tương lai. Bài học lúc này để giúp chúng ta củng gắng kiến thức và kỹ năng về danh từ cũng như giải pháp thực hiện các các loại danh từ bỏ vào bài bác thi IELTS ra làm sao nhằm mục đích học tập đúng hướng cùng tác dụng hơn, ôn thi IELTS giỏi rộng.

Bạn đang xem: Các danh từ trong tiếng anh

Bài họcngữ pháp cần crúc ýkhác:

I. NOUN LÀ GÌ? VỊ TRÍ VÀ LOẠI DANH TỪ

1. Noun - Danh từ là gì?

Noun - Danh từ vào giờ đồng hồ Anh giống như với giờ đồng hồ Việt dùng làm chỉ sự đồ gia dụng, vụ việc, nhỏ tín đồ. Danh tự được áp dụng trong câu với đông đảo vị trí không giống nhau. Danh trường đoản cú chia thành 5 các loại trong số ấy có danh trường đoản cú chung,danh tự riêng biệt, danh trường đoản cú trừu tượng, tập vừa lòng và danh trường đoản cú ghép.

Danh trường đoản cú vào tiếng Anh phân biệt danh trường đoản cú đếm được với không đếm được. Cụ thể như sau:

Countable nouns (Danh tự đếm được)

-Tồn tại sống cả hai dạng: số không nhiều cùng số các (a house, some houses). Tuy nhiên, có những danh từ bỏ chỉ bao gồm dạng số nhiều (socks, trousers).

- Các danh từ này có thể được phân tách động từ bỏ số ít hoặc số những.

E.g: The house is big.

The houses in the neighborhood are very big.

- Các danh tự này có thể được thay thế sửa chữa bằng đại từ số không nhiều hoặc số nhiều.

E.g: The notebook is Jack’s. It is so beautiful!

These notebooks are Jack’s. They are so colorful!

- Dạng số không nhiều của danh tự có thể đứng sau các mạo từ bỏ a, an, the. (a bike, an hãng apple, the tree)

Uncountable nouns (Danh trường đoản cú ko đếm được)

- Có một trong những danh từ không đếm được tất cả dạng số các (maths, physics, news).

- Chỉ được phân chia rượu cồn từ số không nhiều.

E.g: The news brings sadness to lớn me & my friends.

- Chỉ hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bằng đại từ bỏ số ít.

E.g: My most favorite subject is Physics. It is so interesting.

- Chỉ hoàn toàn có thể thống kê qua những đơn vị đo lường và tính toán cụ thể cùng đếm được (a bottle of water, a piece of paper, a bar of soap)

- Không thể đứng sau các mạo từ a, an. (hair, chưa phải a hair)

2. Vị trí vào câu

- Danh trường đoản cú là chủ ngữ đứng trước rượu cồn tự chính.

Ví dụ: Approximately 2000 people went to lớn the concert.

- Danh từ bỏ là tân ngữ (direct object) đứng sau động trường đoản cú chủ yếu.

Ví dụ: Doing exercise brings many benefits to lớn our health.

- Danh từ bỏ là tân ngữ của giới trường đoản cú (object of preposition) đứng vào cụm giới trường đoản cú.

Ví dụ: Global warming has affected the lives of many people on Earth.

3. Phân nhiều loại danh từ

Trong giờ Anh, danh từ được chia thành 5 các loại cơ bản nhỏng sau:

Loại danh từ

Giải thích

Ví dụ

Proper nouns

(Danh trường đoản cú riêng)

Chỉ thương hiệu riêng biệt của người, vị trí, đồ gia dụng.

Paris, Gordon Ramsay, Eiffel Tower,…

Comtháng nouns

(Danh từ chung)

Chỉ thương hiệu của một đồ gia dụng bình thường tầm thường.

Computer, food, vehicle,…

Abstract nouns

(Danh từ bỏ trừu tượng)

Chỉ hầu hết máy trừu tượng ko thấy được được bởi mắt hay nhưng lại hoàn toàn có thể cảm giác được.

Knowledge, love, sympathy

Collective nouns

(Danh tự tập hợp)

Chỉ thương hiệu một tập thích hợp những cá thể khác nhau.

Class, group, gang.

Compound nouns

(Danh từ bỏ ghép)

Là các danh tự được ghnghiền lại cùng nhau để chế tác thành 1 danh tự không giống.

Motorcycle, bedroom.

II. CÁCH HÌNH THÀNH DANH TỪ

1. Tạo danh thảnh thơi những hậu tố

STT

Hậu tố

Danh từ

1

ant

Assist -> Assistant

2

– ance/ ence

Maintain -> Maintenance

Prefer -> Preference

3

– ion

Industrialize -> Industrialization

4

– ure

Fail -> Failure

5

– ment

Disagree -> Disagreement

6

ism

Captial -> Capitalism

7

ship

Frikết thúc -> Friendship

8

– ness

Happy -> Happiness

9

– ity/- ty/-y

Identify -> Identity

10

– th

Wide -> Width

11

– ery

Bake -> Bakery

2. Tạo danh ung dung danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng sứ mệnh như tính trường đoản cú bổ nghĩa mang lại Noun2

Noun2: Danh từ bỏ chính

Ví dụ: The đô thị center (Trung thực tình phố)

A xe taxi driver (Người lái xe taxi)

3. Tạo danh thư thả V-ing

Những danh từ bỏ gồm V-ing đứng trước hay nhằm biểu hiện mục đích áp dụng của danh tự kia.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Tạo danh nhàn rỗi số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến bay kéo dãn 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa công ty cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển tự điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu bé nhỏ 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh từ đứng ngay tức thì sau số đếm với dấu gạch men ngang Ở DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

*

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: Cho dạng đúng của các từ vào ngoặc ở đông đảo câu sau đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of oto. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark and there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old to go to lớn college and gain some _______________. ( qualify)

6. My greakiểm tra ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a svào _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really inkhổng lồ eating dairy______________. (produce)

10. Due to lớn the pilot"s _____________, the copilot managed lớn land safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng tương thích của danh trường đoản cú trong những chố trống sau để tạo thành thành một bài xích IELTS Writing task 2 hoàn hảo.

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have sầu a positive sầu impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views và give your own opinion.

People seem khổng lồ be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can understand the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence và apprehensive sầu about its possible negative sầu effects.

On the one h&, the increasing intelligence of công nghệ should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to vì many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, & we already have cars that use sensors and cameras to drive sầu themselves. Such technologies can improve safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy lớn imagine how these developments, & many others, will steadily improve our unique of life.

On the other hvà, I chia sẻ the concerns of people who believe sầu that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected to lớn cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, xe taxi drivers và bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled & thất bại their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin khổng lồ make (8-decide)…………without human oversight và without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn văn sau bao hàm 3 lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

In many đô thị all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the cloông chồng passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in Australia has been the host to lớn one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House & Harbor Bridge making it a stunning mix. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: Dựa vào đa số trường đoản cú mang đến sẵn, hãy viết thành câu hoàn chỉnh.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic hàng hóa generated from the IT và Service Industry/the UK from 1992 to lớn 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDP, but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDPhường, whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: Mỗi câu sau đựng một lỗi không nên. Tìm cùng sửa chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave sầu me a great khuyễn mãi giảm giá of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau.

1. If you want khổng lồ hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want khổng lồ write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) lớn write on.

3. I thought there was somebody toàn thân in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult to find a (work/job) at the moment.

11. I had to lớn buy (a/some) bread because I wanted lớn make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have (it/them) cut.

14. Notoàn thân was hurt in the accident but (the damage / the damages) lớn the car (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo tự phù hợp vào mọi nơi trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated to five destinations over (2)…………….period 2004 khổng lồ 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place to move sầu to lớn was nước Australia.

Emigration to lớn nước Australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, và twice as high as the other three countries. Apart from a jump lớn around 52,000 in 2006, it remained around this cấp độ throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons khổng lồ move sầu lớn was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame to lớn finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately trăng tròn,000 people emigrated to New Zeal& each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors to lớn France spiked khổng lồ nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular lớn emigrate to at the over of the period, at just under 20,000 people.

Exercise 8: Điền mạo từ phù hợp vào nơi trống để tạo thành thành một bài xích Writing task 2 hoàn chỉnh.

There are several reasons that are causing the environmental harms và this has become (1)………….urgent issue to discuss and bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads lớn affect the environment negatively and there are some assumptions that increasing the fuel price would solve this problem. But the reality would be different, & increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little to reduce the environmental pollutions and hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people and fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years & that has done nothing khổng lồ reduce the oto usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products & increasing the price would only bring misery to the low and medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage to lớn the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is to reduce (7)…………….number of cars running in the street và khổng lồ restrain the car owners from using the cars less. But that would prove khổng lồ be (8)………..ridiculous solution especially when oto owners are mostly high earning class và they would not bother about the fuel price.

The best solution to address this utmost concerning issue is lớn introduce (9)…………environment friendly energy source like solar energy system, to improve sầu the public transportation system & train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they vày not directly contribute to lớn harm the environment, & making strict rules so that deforestation, chemical wastages and other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: Cho dạng đúng của những từ vào ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard khổng lồ earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy and windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided to accept our offer. (discuss)

9. Fill in your name, address và __________ on the size. (nation)

10. Can I see your ____________thẻ, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm cùng sửa 5 lỗi sai trong nội dung bài viết sau nhằm tạo nên thành một nội dung bài viết IELTS Writing task 1 hoàn hảo.

The line graph shows the percent of tourists khổng lồ Englvà who visited certain Brighton attracts between 1980 and 2010. We can see that in 1980 và in 2010 the favorite attractions were the pavilion and the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed & the art gallery was the least popular.

During the 1980s and 1990s there was a sharpen increase in visitors to lớn the pavilion from 28% khổng lồ 48% and then the percentage gradually went down lớn 31% in 2010. The trend for the art gallery was similar to lớn the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% to 37% from 1980 to 1985 then gradually decreased to lớn less than 10% over the next twenty-five years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor to the pier also fluctuated from 1980 khổng lồ 2000 then rose significantly from 12% to lớn 22% between 2000 and 2010.

Exercise 11: Dịch những câu tiếp sau đây quý phái giờ đồng hồ Anh tất cả thực hiện dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới sắm một quyển trường đoản cú điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến bay 3 giờ đồng hồ từ bỏ nước ta sang trọng Singapore làm cho cô ấy mệt mỏi.

=>________________________________________________________________

3. Có một tòa công ty 9 tầng sinh sống cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Khách sạn 5 sao là các khách sạn cực kỳ quý phái.

=>______________________________________________________________

5. Sarah có một cậu con trai 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: Cho dạng đúng của những từ vào ngoặc nhằm sản xuất thành một bài IELTS Speaking part 2 hoàn hảo.

Let me tell you about a language I’ve sầu always wanted lớn learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have sầu been influenced by Russia including places like Mongolia and Kazakhstan. It’s quite a difficult language to learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have sầu khổng lồ learn lớn read and write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would like khổng lồ learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge & there are lots of jobs. A lot of my country’s oil và gas comes from Russia so it’s really useful lớn be able khổng lồ speak that language if you want to work in the energy field. I have actually been to Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________to learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old & I’ve sầu spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able to learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone to lớn learn, especially someone older like me. But it would be really great to lớn try.

ĐÁPhường ÁN

1. Exercise 1

1. production2. impression3. entrance4. knowledge5. qualifications6. achievement7. possibility8. disability9. products10. guidance

Exercise 2

1. intelligence2. opposing3. accuracy4. precision5. likelihood6. unemployment7. redundancies8. decisions

Exercise 3

1. đô thị => cities2. celebrate => celebrations3. phối => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic hàng hóa generated from the IT và Service Industry in the UK from 1992 lớn 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDPhường, but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDPhường, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 và just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 khổng lồ 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave sầu me a great giảm giá of troubles. => He gave me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have sầu many luggages. => I didn’t have much luggage.

Xem thêm: Họ Phổ Biến Ở Việt Nam : Trần, Lê, Đào, Doãn, Phạm, Bùi, Hoàng

Exercise6

1. a paper2. any paper3. light4. Light5. time6. a wonderful time7. advice8. very bad weather9. bad luck10. job11. some12. doesn"t13. Your hair; it14. the damage; was15. a piece of advice

Exercise7

1. the2. the 3. the4. x5. the

Exercise8

1. an 2. a 3. the 4. x 5.the6. an 7. the 8. a 9. an 10. x

Exercise9

1. citizenship2. emptiness3. freedom4. forecast5. promotion6. solidarity7. competition 8. discussion9. nationality10. identity

Exercise10

1. percent => percentage2. attracts => attractions 3. sharpen => sharp 4. amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have sầu just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietnam lớn Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đó là bài học kinh nghiệm và bài tập về danh từ, bí quyết áp dụng các loại danh từ trong giờ đồng hồ Anh và áp dụng bài bác thi IELTS của chính bản thân mình. Các bạn hãy ghi lưu giữ để đã đạt được căn nguyên kiên cố cho kiến thức của chính mình nhé!