Bên cạnh vấn đề núm vững chắc kim chỉ nan, rèn luyện thường xuyên bằng các bài xích tập thực hành thực tế là vấn đề cực kì cần thiết, tốt nhất là đối với những công ty điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng nlỗi câu trực tiếpcâu gián tiếp. Chính chính vì như vậy, nội dung bài viết từ bây giờ chúng mình đã cung cấp mang lại các bạn các dạng bài bác tập thịnh hành tuyệt nhất của các loại câu này để chúng ta cũng có thể ôn tập với củng cụ thêm kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trực tiếp gián tiếp

Mình đã nắm tắt sang 1 chút ít về các cấu trúc câu trực tiếp, con gián tiếp hay chạm chán nhằm chúng ta cũng có thể ghi nhớ lại và vận dụng ngay lập tức nhé.


Kiến thức nắm tắt về Câu trần thuật, câu con gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said lớn Sb/ told.

(Trường phù hợp đụng trường đoản cú trần thuật phân tách sinh sống thì ngày nay thì lúc chuyển quý phái câu gián tiếp ta sẽ không lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu kể: S + said/ said to Sb/ told + that + S + V (lùi thì) 

Câu tường thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted lớn know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + to lớn V

Trên đây là một số kết cấu thường dùng, thường xuyên gặp gỡ. Bên cạnh đó, còn một số trong những cấu tạo quan trọng đặc biệt khác. Quý khách hàng hoàn toàn có thể tham khảo bài viết về Câu tường thuật để thấu hiểu rộng nhé.

*
*

I. Bài tập viết lại câu

1. “I walked trang chủ after the event,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.


2. “Do you enjoy listening khổng lồ music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said to lớn me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.


4. “I don’t lượt thích this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said lớn me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go trang chủ lớn make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friover said to lớn me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister & brother go to lớn the same school?” Nam asked his frikết thúc.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give hyên ổn a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher khổng lồ us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you bởi vì if you had three days off ?” I asked hlặng.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened lớn my advice, you wouldn’t have sầu made such a big mistake.” Julia said to lớn LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm cùng sửa lỗi sai trong những câu trần thuật, con gián tiếp bên dưới đây

Salyên ổn told khổng lồ Alice khổng lồ give her a hvà. Cuong asked her whether did she lượt thích sports or not.Hoa promised her boy frikết thúc that she would expect lớn see him next Monday.Kyên ổn said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.Her father ordered her vày not go out with hyên the day before.My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from hyên ổn.The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.My father said that the taxi was coming now & asked if everyone was ready.Minc advised her husb& don’ drink too much; however, he might thua trận control of the car and have sầu a bad accident.Tam told her boyfriover that she is very glad he had come và invited hyên to sit down.

III. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said lớn me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said khổng lồ Harry read different types of books in different ways to lớn me.

C. I read different types of books in different ways lớn Harry as he told me.

D. Conan advised me lớn read different types of books in different ways.

2. Shall I make you a coffee?” Jan said to lớn the lady.

A. Jan wanted lớn make a coffee for the lady

B. Jan refused to make a coffee for the lady

C. Jan offered to make a coffee for the lady

D. Jan promised lớn make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. didn’t she watch B. hadn’t she watched

C. she doesn’t watch D. she hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. what time does the concert start B. what time the concert start

C. what time the concert started D. what time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. is going to be B. going to be

C. will be D. can be

6. Jaông chồng asked me _________.

A. where vì you come from? B. where vì chưng I came from

C. where I came from D. where did I come from?

7. They said that their house had been broken into lớn _________.

A. the two days before B. two days ago C. two days before D. since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. next week B. the week previous C. following week D. the following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. whether her children are B. if her children were

C. her children were D. her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. why did they fight B. why they were fighting

C. why they fight D. why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted lớn.

A.admitted B. offered C. promised D. suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. can B. could C. may D. must

13. Tom said that New York _________ more lively than London.

A. is B. be C. was D. were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. no worry B. not worry C. no to lớn worry D. not khổng lồ worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. asked B. said C. spoke D. told

IV. Hoàn thành các câu trần thuật, gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have sầu to bởi it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress do you lượt thích best?” she asked her boyfrikết thúc.

➔ She asked her boyfrikết thúc ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted to know _________________________________________________ .

7. “Are you going to lớn the cinema?” he asked me.

➔ He wanted to know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted to lớn know ___________________________________________ .

9. “How vày you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked to lớn Kevin?” my friend asked me.

➔ My frikết thúc asked me __________________________________________________ .

Đáp án những bài tập Câu trần thuật, loại gián tiếp

I.

Tom told me that he had walked home page after the sự kiện.Bin asked her if she enjoyed listening lớn music.She asked me if I could speak Vietnamese.She told me that she didn’t lượt thích that red cap.He told me he hadn’t finished his work.Lindomain authority told me that she must go home page to make the dinner.My best frikết thúc told me that she/he had just received a postthẻ from her/his aunt.Nam asked his friover whether her/his sister và brother went to lớn the same school.The photographer told hlặng to give sầu hyên a smile.My teacher told us not lớn discuss that question then.She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.I asked him what he would bởi vì if he had had three days off. Julia told LilLi that she would not have sầu made such a big mistake if she had listened khổng lồ her advice.He told me that he was sure she would help if I asked her.Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

told khổng lồ ➔ tolddid she like ➔ she likednext Monday ➔ the next Mondaysaid ➔ said to/toldvì chưng not go ➔ not lớn gowill let ➔ would lethas really seen ➔ had really seennow ➔ thendon’t drink ➔ not to dinkis ➔ was

III.

D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D

IV.

Xem thêm: Các Chương Trình Thạc Sỹ Quản Trị Nhân Sự, Thạc Sĩ Quản Trị Nhân Sự

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had lớn vị it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriover which dress he liked best.She wanted to lớn know what they were doing.He wanted to lớn know if I was going to lớn the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked lớn Kevin.

Trên đây là một số trong những dạng bài tập về câu tường thuật mà lại Cửa Hàng chúng tôi sẽ tổng phù hợp được. Hy vọng phần đa bài tập này vẫn giúp cho bạn nắm rõ hơn về câu tường thuật. Chúc bạn làm việc tốt!